Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

De discussie rond de overheveling van de middelen voor de dyslexiezorg naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (motie Ceder-Peters) baart de Stuurgroep Dyslexie Centraal grote zorgen. De verschillende invalshoeken zijn volgens hen onvoldoende belicht en op basis daarvan doet de stuurgroep een beroep op staatssecretaris en het ministerie om de reactie op de motie Ceder-Peters niet te behandelen bij de Hervormingsagenda Jeugd, maar dit op een later moment aan de orde te stellen.

De discussie rond de overheveling hangt immers samen met de besluitvorming rond de landelijke norm voor basisondersteuning. Voor het onderwerp dyslexie zal er dan een samenhangend en afgestemd beleid moeten zijn van hoe en door wie de dyslexiezorg geleverd gaat worden. Er moet dus onderscheid gemaakt worden tussen de vergoede dyslexiezorg, waarbij het gaat om de kinderen met ernstige dyslexie en dat er daarnaast binnen de landelijke norm basisondersteuning ook afgestemd dient te worden op leerlingen die wel kenmerken van dyslexie hebben, maar niet voldoen aan de criteria van ernstige dyslexie en binnen de basisondersteuning geholpen kunnen en moeten worden.

Ook moet er gekeken worden naar een verbinding tussen dyslexie en het masterplan basisvaardigheden. Op dit moment is nog volstrekt onduidelijk hoe vanuit het masterplan basisvaardigheden een preventieve werking uit zal gaan ten aanzien van leesproblemen en dyslexie en hoe de vergoede dyslexiezorg hierop aansluit.

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS