Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend

Op 17 mei hebben cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. Belangrijk voor de BDZA is dat de huidige correspondentie erop lijkt te wijzen dat dyslexiezorg binnen de jeugdzorg blijft vallen. 

De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden deze maand voorgelegd aan de achterbannen van de deelnemende partijen. Deze consultatie duurt een maand. Staatssecretaris Van Ooijen hoopt de Hervormingsagenda Jeugd voor de zomer definitief vast te kunnen stellen. Op 19 juni vindt het rondetafelgesprek plaats over de Hervormingsagenda. Later volgt een plenair Kamerdebat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg.

Dit zijn de belangrijkste afspraken die betrekking hebben op dyslexiezorg:

  • Het Rijk investeert in 2023 en de daaropvolgende jaren in de versterking van de onderwijskwaliteit en heeft de ambitie de ondersteuning op scholen te versterken en zo onder meer kansengelijkheid te bevorderen. Deze programma’s moeten, samen met partijen, nog nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt ingezet op:
    • De verbeteraanpak passend onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Ook wordt ingezet op collectief aanbod van zorg en onderwijs. Daarover worden over de grenzen van de domeinen heen goede afspraken gemaakt;
    • Het Rijk werkt aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school minimaal moet kunnen bieden aan de leerling. Dit geeft meer duidelijkheid over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm wordt ontwikkeld in verschillende stappen waarbij de eerste een ontwikkeling op drie ondersteuningsgebieden is (lezen/spellen en dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, en leergedrag).
Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend